Aydınlatma Metni

Doğru müşteri kitlesine, akılcı bir planlamayla en uygun dijital mecralar aracılığıyla ulaşın.

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

RENOVA YAZILIM ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 1. a. Veri Sorumlusu
 2. RENOVA YAZILIM ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 3. b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 4. Kişisel verileriniz;

  1. · Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
  2. · Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  3. · İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  4. · İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  5. · Sektör hakkında sizleri internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek,
  6. · Hizmet bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
  7. · Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,
  8. · Şirket tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
  9. · Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
  10. · Şirket hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
  11. · Şirket tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  12. amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.
 5. c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 6. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz iş başvurularının değerlendirilmesi ve insan kaynakları süreçlerimizin planlanması amaçlarıyla, KVKK’nın 5 (1) maddesi uyarınca, aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, açık rızanız alınarak topluluk şirketlerimize aktarılacaktır.

  Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 7. d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 8. Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda elde edilmektedir:

  • • İlgili kişi tarafından iletişim formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi.
  • • İnternet sitemiz üzerinden iş başvuru formu ile birlikte iş başvurunuzu tarafımıza iletmeniz.
  • • Sosyal platformlar üzerinden iş başvurunuzu tarafımıza iletmeniz.
  • e. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • • “Söğütözü, Beştepeler Mah. Nergis Sok. No: 7/2 ViaFlat İş Merkezi Ofis: 27-28, 06510 Çankaya/Ankara” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hello@hw.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 9. f. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
 10. Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 11. g. Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 • hello@hw.com.tr
 • Söğütözü VIA FLAT Plaza Office: 28-29 Ankara / Turkey